Advokátní kancelář Kristiánová – Rygl, s.r.o.

IČO: 213 09 434

Co děláme:

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na oblasti práva:
obchodního,
obchodních společností a družstev,
občanského,
pracovního,
dědického,
rodinného,
insolvenčního.
V rámci poskytování právních služeb zastupujeme v soudních a rozhodčích sporech,
správních řízeních, sepisujeme a revidujeme smlouvy a jiné právní dokumenty, poskytujeme
právní porady.
Veškeré služby poskytujeme tak, abychom šetřili Váš čas i finance s důrazem na předcházení
sporům předvídáním potenciálních rizik. Profesionální přístup a naprostá důvěrnost
svěřených informací jsou samozřejmostí.
Jako Advokátní kancelář Kristiánová – Rygl, s.r.o. působíme od dubna roku 2024. Historie
naší advokátní kanceláře však sahá až do roku 1992, kdy právní služby kanceláře byly
poskytovány pod hlavičkou Advokátní kanceláře JUDr. Boženy Kristiánové.

Kdo je náš klient:
Obchodní společnosti a družstva, podnikatelé, občané i obce

Právní služby

Zastoupení před soudy

Poradenská činnost

Profesionální přístup

 • Zakládání a změny obchodních společností a družstev, jiných právnických osob
 • Příprava podkladů pro konání valných hromad, členských schůzí a jejich konání
 • Příprava podkladů pro fúze, akvizice, přeměny a restrukturalizace
 • Změny v orgánech obchodních společností či družstva
 • Zvýšení či snížení základního kapitálu
 • Převody podílů a akcií
 • Zastupování na valných hromadách
 • Sepisování obchodněprávních smluv a právní rozbory těchto smluv
 • Zastupování v řízení před rejstříkovým soudem
 • Sepisování žalob, mimosoudních dohod, vyjádření k žalobám v obchodněprávních sporech
 • Zastupování v obchodněprávních sporech před soudy a rozhodci, v řízeních o výkon rozhodnutí, exekučních řízení
 • Sepisování smluv a právní rozbory smluv
 • Advokátní úschovy
 • Ověřování pravosti podpisu
 • Sepisování žalob, mimosoudních dohod, vyjádření k žalobám v občanskoprávních sporech
 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Zastupování v občanskoprávních sporech před soudy a rozhodci, v řízeních o výkon rozhodnutí, exekučních řízení
 • Náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • Právní porady
 • Převody nemovitostí všech druhů (včetně zastupování před katastrálními úřady)
 • Smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí a nebytových prostor
 • Věcná břemena
 • Zajištění závazků např. zástavní právo a ručení, smluvní zřízení věcných břemen a jejich zápis do katastru nemovitostí
 • Sepisování a revize pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů
 • Výpovědi a žaloby na určení neplatnosti výpovědi
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Právní porady ve věci dědického práva
 • Koncipace závětí
 • Zastupování v řízení o pozůstalosti a souvisejících řízeních
 • Sepisování návrhů na rozvod manželství a zastupování v řízení o rozvod
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
 • Výživné k nezletilým
 • Zastupování v řízení o určení a popření otcovství
 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • Zastupování ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy
 • Zastupování v rámci správního soudnictví
 • Sepisování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • Zastupování incidenčních žalob

Odměna
S klienty standardně uzavíráme smlouvu o poskytování právních služeb. Na základě dohody
je možné volit mezi následujícími způsoby stanovení odměny za služby poskytované
advokátní kanceláří dle přesných požadavků klienta:
Hodinová sazba, Pevná odměna, Paušální odměna, Výsledková odměna

Dohodou lze dospět i ke kombinaci více shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Odměna podle advokátního tarifu
Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána,
použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších
předpisů, která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.

Další informace

Naše advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě smlouvy o
poskytování právních služeb klientem poskytnuty, zpracovává tyto osobní údaje v souladu s
právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES.

Dovolujeme si upozornit své klienty, v souvislosti se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, že na základě pověření Ministerstvem průmyslu a obchodu je Česká advokátní
komora orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o
poskytování právních služeb. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije
advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku,
kterým se upravuje smírčí řízení). Smírčí komise České advokátní komory je tímto výkonem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pověřena. Administrativní podporu této nové
agendě bude poskytovat kontrolní oddělení Komory. Internetová stránka tohoto pověřeného
subjektu je www.cak.cz.

NÁŠ TÝM

JUDr. Božena Kristiánová, advokátka a společník
Mgr. Martin Rygl, advokát a společník
Marie Malá – vedoucí kanceláře
Lenka Mikysková – sekretariát

 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Advokátní kancelář Kristiánová – Rygl, s.r.o.
L. Pokorného 48/37
674 01 Třebíč

Telefon: +420 568 821 950
E-mail: kristianova@seznam.cz

Provozní doba

Po-Čt 08:00 – 15:30
08:00 – 14:00
Advokát

Máte dotaz na advokáta?